mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Vzdělávácí koncept

"Podporujeme děti při hledání tvořivých řešení, vedeme je ke spolupráci ve skupině a vzájemné toleranci. Pozitivním přístupem zvyšujeme jejich sebevědomí."

Villa Luna je akreditována Ministerstvem školství a tělovýchovy České republiky. Náš vzdělávací koncept je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, čerpá z našich mezinárodních zkušeností a odpovídá principům naší filozofie.

mrak


Náš pohled na osobnost dítěte:

Při naší práci s dětmi vycházíme z osobnostního pojetí dítěte. Vnímáme každé dítě individuálně, s ohledem na stupeň jeho vývoje, potřeby, zájmy a předchozí zkušenosti. Na základě znalosti všech těchto aspektů k dítěti přistupujeme.


Naše pedagogické cíle

Základním cílem našeho vzdělávacího konceptu je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby v období vstupu do školy bylo jedinečné a samostatné, připravené zvládat bez obtíží budoucí nároky.


Základní pilíře:

  • rozvíjíme osobnost dítěte, jeho učení a poznání
  • vytváříme základy hodnot, na nichž je založena naše společnost a svět
  • rozvíjíme osobní samostatnost dítěte

Specifické cíle:

  • bilingvalita a komunikace v cizím jazyce
  • tolerance v multikulturním prostředí
  • kreativita
  • kvalitní předškolní příprava
  • objevování a podpora nadání
  • environmentální výchova a zdravý životní styl

Metody naší práce

Metody naší práce vychází z myšlenky „ Cesta je cíl“. Největší důležitost přikládáme procesu aktivního učení. Učíme děti nebát se chyb, protože ten, kdo nechybuje, nedokáže ze strachu z chyb vymyslet nic originálního. Proto je základní metodou naší práce projektová metoda, která dává dětem příležitost prožívat dobrodružství a uspokojení ze samostatného objevování. Využíváme také řadu prvků metody Montessori a Začít spolu.

Všechny aktivity probíhají co nejpřirozeněji a zábavně, tedy formou hry. Využíváme situačního učení, založené na vytváření situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. Také volná spontánní hra má svou nezastupitelnou roli a umožňuje dětem svobodný výběr a rozhodování a přirozenou spolupráci s jinými dětmi.

Při osvojování cizího jazyka využíváme hravých a nenásilných metod. Vytváříme pro děti přirozené bilingvní prostředí, ve kterém se na základě imerzní metody snadno a rychle učí.

Naše pedagogické působení vychází z pravidelného sledování pokroků a potřeb dítěte. Jen tak je možné zajistit, aby každé dítě bylo pozitivně motivováno k vlastnímu úsilí způsobem a v míře jemu vyhovující. Dítě tak může dosahovat optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem a cítit se úspěšné.

Pravidelně komunikujeme s rodiči o vývoji dítěte a společně plánujeme nejlepší postup.

pes
meda