mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Zápis do mateřské školy Villa Luna

Pro školní rok 2024/25

Vážení rodiče,

v následujícím textu naleznete podrobné informace k organizaci zápisu do naší mateřské školy pro školní rok 2024/25.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání v České republice proběhnou v souladu s § 34 školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května 2024. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitel školy. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Termín zápisu do mateřské školy Villa Luna je pro tento rok stanoven na 6.-16. května 2024 od 8:00 do 17:00 hodin.

Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  je možné podat v období od 6. do 16. května 2024

  • formou  elektronického zápisu prostřednictvím Twigsee, odkaz: https://registrace.twigsee.com/f1/54414c/villa-luna (bližší informace a postupu najdete níže v tomto dokumentu)
  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně v budově MŠ .

K žádosti zákonní zástupci přiloží tyto přílohy:

1/ Rodný list dítěte - Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

2/ Doklad o řádném očkování dítěte - Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, a to po dobu 15 dnů. Mateřská škola oznámí rodičům osobně, e-mailem nebo sms zprávou přidělené registrační číslo. Výsledky budou vyvěšeny od 20. května 2024 ve vstupním prostoru MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě školského zákona v platném znění stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Kritérium

Body

Následující školní rok bude přihlašované dítě plnit povinnou předškolní docházku

10

Dítě se hlásí k 5denní celodenní docházce

10

Sourozenec docházející do Villa Luna

  5

Základy pro cizí jazyk

  2

Jazykové nebo kulturní znevýhodnění (dítě je cizinec)

  2

Doplňující informace

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.

Informace k elektronickému zápisu přes Twigsee

Na výše uvedeném odkazu zákonný zástupce vyplní elektronický formulář s informacemi o dítěti, adresu, informace a kontakty na zákonné zástupce a odešle mateřské škole.

Po odeslání elektronického formuláře si zákonný zástupce stáhne předvyplněné lékařské potvrzení, které také obdrží prostřednictvím e-mailu. V lékařském potvrzení prosíme společně s lékařem věnujte pozornost oddělení „Alergie“ a „Jiná sdělení“. Do kolonky „Alergie“ lékař přesně specifikuje diagnostikované alergie (alergie na léky, potraviny, zvířata, hmyz atp.) Do kolonky „Jiná sdělení“ uvede informace ohledně případných omezení či diet.

V průběhu 3 pracovních dní od skončení zápisu (tedy po 16. 5. 2024) zákonný zástupce obdrží schválení žádosti od mateřské školy s odkazem na doplňující elektronický formulář.