mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Zápis do Villa Luna mateřské školy s.r.o.

Pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

V následujícím textu naleznete podrobné informace k organizaci zápisu do mateřské školy Villa Luna, Radlická 751/113E, Praha 5, platné pro zápis na školní rok 2022/23.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání v České republice proběhnou v souladu s § 34 školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května 2022.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Termín zápisu do Villa Luna mateřské školy je stanoven na 2. - 16. května 2022 vždy od 8:00 do 17:00 hodin.

Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat v období od 2. do 16. května 2022

K žádosti zákonní zástupci přiloží tyto přílohy:

1/ Rodný list dítěte - Pro doložení rodného listu platí, že stačí dle výběru zákonného zástupce odeslat prostou kopii dálkovým způsobem či doložit osobně v kanceláři mateřské školy.

2/ Doklad o řádném očkování dítěte - Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Doplňkové přílohy:

1/ Doporučení školského poradenského zařízení, rozhodnutí o odkladu školní docházky (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby).

2/ Oznámení o individuálním vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, a to po dobu 15 dnů. Mateřská škola oznámí rodičům osobně, e-mailem nebo sms zprávou přidělené registrační číslo. Výsledky budou vyvěšeny od 23. května do 8. června 2022 ve vstupním prostoru MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě školského zákona v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.


Kritérium

Body

Následující školní rok bude přihlašované dítě plnit povinnou předškolní docházku

20

Dítě se hlásí k 5 - denní celodenní docházce

10

Sourozenec docházející do Villa Luna

5


Informace k elektronickému zápisu prostřednictvím aplikace Twigsee

Na výše uvedeném odkazu zákonný zástupce vyplní elektronický formulář s informacemi o dítěti, adresu, informace a kontakty na zákonné zástupce a odešle mateřské škole.

K formuláři lze dobrovolně přiložit uvedené přílohy. Přílohy lze doručit mateřské škole i jiným ze způsobů uvedených výše v tomto dokumentu.