mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Informace k zápisu do mateřské školy

Pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

V následujícím textu naleznete podrobné informace k organizaci zápisu do naší mateřské školy pro školní rok 2020/21.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání v České republice proběhnou v souladu se školským zákonem, tedy v období od 2. do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitel školy.

Termín zápisu do Villa Luna je pro tento rok stanoven na 15. května 2020 od 7:30 do 17:00 hodin.

Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid 19, bude zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomností dětí.

K zápisu je nutné doložit:

1/ Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možné podat v období od 2. do 14. května 2020

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně v budově MŠ za dodržení všech stávajících hygienických a epidemiologických opatření

2/ Rodný list dítěte (V současné situaci je stačí odeslat prostou kopii rodného listu dálkovým způsobem.)

3/ Doklad o řádném očkování dítěte nebo doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci či je proti nákaze imunní (netýká se dětí, které nastupují k povinné předškolnímu vzdělávání).

V současné situaci není žádoucí, aby rodiče navštívili osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (prohlášení obdrží v mateřské škole) a doloží kopii očkovacího průkazu. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, a to po dobu 15 dnů. Mateřská škola oznámí rodičům osobně, e- mailem nebo sms zprávou přidělené registrační číslo. Výsledky budou vyvěšeny do 30 dnů před budovou MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

Na základě školského zákona v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Kritéria 2020/21

Kritérium

Body

Ve školním roce 2020/21 bude přihlašované dítě plnit povinnou předškolní docházku

10

Předchozí docházka do jeslí ve Villa Luna

10

Dítě se hlásí k 5 - denní celodenní docházce

10

Sourozenec docházející do Villa Luna

5

Základy znalosti cizího jazyka

2

Jazykové nebo kulturní znevýhodnění (dítě s odlišným mateřským jazykem)

2