Dobrý start do života se vyplatí

Každé dítě je pro nás osobnost

Ve Villa Luna si zakládáme na individuálním přístupu k dětem.

Díky malým skupinkám máme možnost citlivě vnímat přirozené potřeby a přání dítěte a následně vytvářet podmínky pro samostatné hledání a individuální rozvoj osobnosti.

Vedeme děti k samostatnosti a kreativitě.

 

Jsme bilingvní

Podporujeme osvojování jazyka přirozeným způsobem na základě imerzního principu. Děti po dobu celého dne komunikují s rodilými mluvčími. S výukou jazyka se začíná ve věku, kdy je osvojování jazyka nejpřirozenější a nejefektivnější, ve věku mezi 0 – 3 lety. Nabízíme možnost výběru jazykové třídy: anglicko-české či německo-české. V rámci jazykových klubů a společných aktivit se navíc děti nenásilně setkávají s dalším cizím jazykem a vytváří si tím dobré předpoklady pro své budoucí jazykové vzdělání.

Vytváříme pro děti druhý domov

Ve Villa Luna jsme vytvořili bezpečné, vlídné  a nápadité prostředí, ve kterém se děti i rodiče cítí dobře.

Přizpůsobujeme se individuálním přáním rodičů ve specifikách výchovy, jídelních návycích apod. tak, aby dítě bylo  ve Villa Luna šťastné a spokojené  jako doma.Podporujeme nadání, děti všestranně rozvíjíme

Pomocí  projektů, poznávání přírody, hudebních, výtvarných, pohybových a dalších aktivit podporujeme všestranný  rozvoj  kompetencí a upevňování hodnot vašich dětí. Malé skupinky umožňují každému dítěti, aby se  na veškerém dění aktivně podílelo a aby využilo ke svému vývoji všech smyslů. Pestrá škála nabízených činností nám umožňuje objevovat  dětská nadání, podporovat je a  rozvíjet  v  individuálním tempu.

Garantujeme vysokou kvalitu mnoholetou tradicí Villa Luna

Ve Villa Luna garantujeme rodičům  komplexní  péči a vzdělávání  na nejvyšší úrovni.  Důraz na kvalitu je kladen nejen v oblasti přímé práce s dětmi, ale také v oblasti vybavení  školky  i jeslí, didaktických materiálů, výběru pedagogů – rodilých mluvčí, tak v oblasti stravování.

Tato kvalita je garantovaná již mnoholetou tradicí Villa Luna a spokojenými rodinami.

Spolupracujeme se školami, odbornými pedagogy a specialisty

V rámci předškolní výchovy připravujeme děti, po dohodě s Vámi, na české, německé, anglické, či bilinguální školy.

Optimální vývoj a podporu zdraví dětí zajišťujeme společně s externími odbornými pedagogy (jóga, hudební zahrada) a dalšími  specialisty, například logopedem, psychologem apod.

Ve Villa Luna intenzivně s rodiči komunikujeme

Rodiče mají ve Villa Luna průběžné informace o výchově, vývoji a pohodě svého dítěte. Pravidelně komunikujeme o úspěších a potřebách dětí s pomocí měsíčního zpravodaje, rodičovských schůzek, pravidelných individuálních konzultací, pořádaných akcí, vývojových zpráv a portfolia dítěte.

Jsme flexibilní, vycházíme vstříc zaměstnaným rodičům

Nabízíme celodenní či půldenní péči v rozsahu 1 až 5 dnů v týdnu v průběhu celého roku včetně prázdnin.  Provozní doba školky je od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hodin.

Nástup dětí  do školky a jeslí je možný kdykoliv během kalendářního roku.

Jsme partnerem rodičů při aktivní výchově dětí

Ve Villa Luna spolupracujeme se specialisty (například logopedem, psychologem, fyzioterapeutem, lékařskou službou komunikující také v cizích jazycích)  a nabízíme rodičům odborné poradenství  pro optimální vývoj a výchovu, podporu zdraví  jejich dětí a při jejich výchově.